Het college van B&W heeft een nieuw actieprogramma gepresenteerd om de kantorenleegstand aan te pakken. De gemeente Barneveld zet met name in op overleg met vastgoedeigenaren, de mogelijkheid om tijdelijk andere functies in lege kantoorpanden te faciliteren én een terughoudend beleid als het gaat om het toestaan van nieuwe kantoorlocaties.

De markt voor kantoren is in Nederland, onder meer als gevolg van veranderingen in huisvestingsconcepten, de afgelopen jaren drastisch veranderd. Op veel plekken in Nederland is leegstand het gevolg. De gemeente Barneveld ontkomt niet aan deze trend. Het college van B&W presenteerde al in 2013 een eerste plan van aanpak om de leegstand het hoofd te bieden; het college komt nu, mede naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie, Pro’98 en Burger Initiatief, met een aanvullend pakket aan maatregelen.
Beperkte invloed

De gemeente Barneveld heeft, als het gaat om het ingrijpen in de kantorenmarkt, beperkte invloed. Een beslissende rol is vooral weggelegd voor de vastgoedeigenaren. De rol van de gemeente in het oplossen van de leegstandsproblematiek is vooral informerend en faciliterend, waarbij de gemeente medewerking verleent aan en meedenkt over oplossingen die vanuit de markt worden aangedragen. Op dit moment staat 13% van het totale vastgoed in Barneveld leeg (met uitzondering van kantoorpanden aan de Baron van Nagellstraat, de Thorbeckelaan en de Burg. Kuntzelaan in Barneveld).

De gemeente Barneveld zet – zelf, maar vooral in samenwerking met vastgoedeigenaren – in op de volgende vier beleidsthema’s:

Onttrekken van verouderd vastgoed
Het onttrekken van verouderd vastgoed is cruciaal om tot een gezonde kantorenmarkt te komen. Vaak wordt hierbij gekozen voor een fysieke aanpassing van het gebouw. De keuze is aan de vastgoedeigenaar om wel of niet deze (des)investering te doen; de rol van de gemeente is faciliterend en van procedurele aard.
Voor sommige leegstaande kantoorpanden is tijdelijk ander gebruik een mogelijkheid. Het gaat dan om tijdelijk ander gebruik overeenkomstig de bestemming van het pand, maar dat is vanwege het zogeheten Besluit Omgevingsrecht – geen harde voorwaarde meer. Door dit Besluit wordt het aantal mogelijkheden om ander gebruik toe te staan, verruimd.
Herbestemmen
De gemeente Barneveld onderzoekt het toekomstperspectief van kantoorlocaties. De uitkomsten van dit onderzoek worden besproken met vastgoedeigenaren. Het is daarbij de bedoeling om een verplaatsing in gang te zetten naar meer toekomstbestendige locaties, waarvan één van de kenmerken is dat deze uitstekend bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer. De gemeente Barneveld kiest nog niet voor het weg bestemmen van kantoorlocaties uit het centrum, omdat deze locaties zich goed lenen voor startende ondernemers of zzp-ers.
Terughoudend omgaan met het toestaan van nieuwe kantoorlocaties
De gemeente Barneveld is terughoudend als het gaat om het toestaan van nieuwe kantoorlocaties; alleen de ontwikkeling van Columbiz Business Park staat als nieuwe kantoorlocaties opgenomen in de Structuurvisie Kernen Barneveld 2022.
Renovatie
De gemeente Barneveld gaat – vanuit het oogpunt van duurzaamheid – het gesprek aan met vastgoedeigenaren om hen te laten investeren in renovatie in plaats van nieuwbouw. De gemeente begrijpt dat een ouder kantoorpand lastiger is om te verhuren dan nieuwbouw, maar wil eigenaren tóch bewegen om panden te renoveren in plaats van te vervangen door nieuwbouw.

Actieprogramma

De gemeente Barneveld wil de bovenstaande thema’s – ook al heeft zij beperkte invloed – als volgt concretiseren:

Periodiek overleg met het expertteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (het zogenoemde Ontslakkingsteam);
Periodiek overleg met vastgoedeigenaren over toekomstplannen;
Opstellen van ruimtelijke kaders voor toekomstige kantoorontwikkeling;
Inventariseren van de hardheid van de plannen op niet-toekomstbestendige locaties;
Inventariseren van de restcapaciteit in bestaande bestemmingsplannen;
Inventariseren van subsidiemogelijkheden voor renovatie van bestaande kantoorpanden;
Inventariseren (en zo mogelijk wegnemen) van knelpunten voor transformatie;
Voor nieuwe initiatieven vanuit de markt wordt eerst gekeken naar gebruik (of hergebruik na transformatie) van bestaande kantoorpanden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe actieplan voor de aanpak van de kantorenleegstand aan de gemeenteraad toegezonden.

Bron: Gemeente Barneveld.

Gelabeld met → 
Deel →